onsdag 24. juli 2013

24: Dag 12 - kl 07:30 - Nytt spor

(Samandrag - "Til minne om Linda" - avsn. 1-23)
Det var fredag, den 12 dagen i forteljinga, den dagen som enda så grusomt. Klokka var 07:30.
Som eg tidlegare har nemnt er denne forteljinga ei forenkling av røynda, ei slags modellering for å freiste å gjere det lettare å diskutere kva det eigentleg var som hende – og kva slag retning utviklinga eigentlig går. Det er ei forteljing om ein by med eit virvar av indre konfliktar. Eg ber om orsaking om det vert forvirrande, til dømes dette med at fokus på ein måte er snudd frå Eva Trotto Moe til Linda Dahlin Loe, to kvinner som ikkje har anna med kvarandre å gjere enn samanfallande rytmikk og klangfarge i namna og ein gjensidig irritasjon mot einannan. Eg har ikkje fått til å gjere det meir straumlineforma og samanfallande med eit tradisjonelt format. Eg har prøvd, men det førte forteljinga bort frå røynda, så eg la det bort att.
Eg har lova Eva Trotto Moe å presentere eit konsentrat av denne modelleringa mi på ein av dei komande litteraturkveldane hennar, og eg har alt teke til med førebuingane. Så langt har eg kome til at det fins minst ti ulike trådar som vert spunne saman til hovudforteljinga om det som hende i  byen her.
Kollapsen av Tekstilkombinatet med alt det som fylgde av den kan godt kallas den fyrste og mest grunnleggande forteljinga. Den er vel kan hende den einaste som ikkje vil vere gløymd om hundre år.
Mordsaka er den andre. Eller mordsakene i fleirtal. På dette tidspunktet – om morgonen den tolvte dagen - så hadde det alt vore to uvanleg brutale og uforståelege drap i  byen her. Det skulle bli fleire og, før alt la seg til ro att.
Dette bloggprosjektet til han – eller ho – som kalla seg Passasjer 81 er ei tredje forteljing. Mange tolka bloggen frå måndag den åttande som ei erklæring om at dei var eit kunstprosjekt: ”Så får tida avgjere om eg skal ende i ein ukjend soldat si grav eller om heile verda skal synge mine songar.”
Den fjerde er eigentleg best fortalt nettopp i bloggane, i alle fall viss karakteren ”Alvarez” i bloggane er identisk med han som i røynda heiter Olave Mario de la Polvora. Og det må dei vere, det er elles ikkje mogleg at ein dikta og ein verkeleg person kan vere så like. Det er den mest naturleg menneskelege forteljinga og slik sett den viktigaste.
Den femte er forteljinga om Linda Dahlin Loe og dottera Ingrid og deira frigjering frå redsla som Kent Karlsen hadde planta i dei, For min del ville eg ha stemt på dei som den mest sentrale forteljinga. Men eg trur ikkje eg ville fått fleirtalet med meg, for til  det er den for privat og for lite trugande for fleirtalet eller for den offentlege orden. Det opprørar meg, for det er deira forteljing som tydelegast syner kva og kven ein by ofrar for å finne kvile i denne fysiske tilstanden som vert kalla indifferent likevekt.
Den sjette forteljinga  er den som analyserer valden frå folk som meiner dei er i sin rett til å drepe, dei som ikkje kjenner slike kvalar som andre lid om dei skulle råke til eller kjenne seg nøydde til å bruke vald mot nokon.  Til no er det Faadumo  Awale Samakab som har vore den fremste til å setje ord på den.
Den sjuande er forteljinga om Eva Trotto Moe, litteraturen og livet.
 Dei tre siste forteljingane er abstrakte eller metafysiske på det viset at dei handlar om tolkingar av røynda. Det er Kent Karlsen si forteljing om ”krefter” i hovudstaden og andre byar som hadde gått saman til eit slags åtak på  byen her for å ta frå han marknadar, offentlege løyvingar og omdøme. Så er det knippet av endå meir dramatiske forteljingar om åtak frå jødane, den bosniske mafiaen, muslimske fundamentalistar og endå meir abstrakte ”degenererte folkeslag”. Ivor Iveland stod for ein variant av desse, Reinhardt Skjetne for ein annan. Forteljinga om det hemmelege samarbeidet mellom politiet og slike løynde krefter vart ikkje eksplisitt formulert av Rudolf Steiner eller Riksmedia. Men i kommentarfelta under media sin kappestrid om skarpe spørsmål og avsløringar av handlingslamming  - der stod dei korte og konkrete svara som politi og politisk leiing sjølve aldri gav: Dei hadde alliert seg med obskure samansverjingar og fortente ikkje lenger tiltru.
Forteljingane  toppa seg den tolvte dagen, fredagen.  Det hende så mykje den dagen at det er svært vanskeleg å halde styr på alle trådane. Eg skal freiste å gjere det i kronologisk ordning, sjølv om det er umogleg av di svært mykje hende samstundes i dei tretten timane mellom 07:30 og 20:30.
Det begynte vel med at Linda Dahlin Loe tok bilete av dei to på bussen som brukte å snakke så mykje om drapet på Malin Meyer. Ho meinte nok at han eine likna på politikaren som vart intervjua på fjernsyn kvelden før, men ho var ikkje heilt sikker. Han andre visste ho ingenting om.
Ho hadde ikkje heilt klart for seg kvifor ho tok biletet. Det var litt flaut å ta det og, ho hadde gøymt seg så godt ho kunne. Ho hadde lest som at ho las ei tekstmelding eller ein e-post, og så hadde ho knipsa bileta med telefonen. Italienaren, chilenaren og dama med den raude kåpa.  Ho var slett ikkje sikker på om ho hadde fått dei i fokus – men ho hadde teke mange,  slik at det måtte vel gå an på eitt av dei. Kameraet på telefonen var utruleg godt – var berre andletet i fokus, kunne ho zoome inn på det.
Ho gjekk attom italienaren opp hovudgata. Han tok farvel med kjærasten sin der han skulle svinge til venstre over brua. Linda somla litt på Torget slik at  avstanden til han vart lenger, for det synte seg at han skulle same veg som henne. Dei forlét dei vakre bydelane, kom til industri og lagerområda, ein moské låg der og, mellom dei låge bygga – så tok han til venstre gjennom ei rotasjonsgrind medan ho heldt fram til ho kom til AS Reint & Rimeleg.
Det var akkurat då ho svinga inn på parkeringsplassen at ho kom på kva ho kunne gjera med bileta: Ho kunne bruke dei til å finne ut om Arnt Helge kunne identifisere folk frå bilete. Mehmet kunne. Då Linda zooma bileta inn på einskilde andlet, kjende han straks att italienaren. Han sa at det ganske riktig var han som hadde vore på fjernsynet kvelden før - han var politikar og hadde visst vore den einaste som hadde teke opp spørsmål rundt drapet på Malin Meyer i politiske fora. Kjærasten til italienaren kjende han og. Ho hadde vore ein slags organisator på Torgmøtet,  eller ein slag rådgjevar. Chilenaren kjende han ikkje.
Då ho zooma ut att, sa  Mehmet: Du har jo teke bilete av  heile bussen!
Dei måtte ta ein times tid med administrasjon. Det var papir å fylle ut, skjema i rekneskapsprogrammet. To av kundane hadde levert oppseiing -  begge ville avslutte snarast råd.

Dei trur me er farlege, sa Mehmet.Samandrag "Til minne om Linda" - avsn. 1-23

Dag 12 - den dramatiske dagen 
           Det meste som hender i fyrste del av romanen går føre seg mellom morgon og sein kveld på fredagen den tolvte dagen i forteljinga. Den tek til i avsnitt 23 med Passasjer 81 sin morgonblogg  "Vakkert" - der han fortel om steminga på bussen  morgonen etter Torgmøtet og at han kvelden før har vore med på førebuingane av Malin Meyer si gravferd. 

Dei 11 dagane før dette har dette hendt: 

Avsnitt 1-8:
          I ein ikkje namngitt by ved ein elveos lever menneska i eit kvardagsmylder. To forteljarrøyster teiknar byen: "Eg"-personen  sit om lag eit år etter hendingane og skriv om dei i fortid. Passasjer 81 er ein anonym bloggar som fortel i notid om kvardagsmenneske i byen slik han (eller ho?) ser dei på  ein buss kvar morgon og ettermiddag.
          Onsdag i den fyrste veka fell botnen ut av økonomien i byen då den største arbeidsplassen – Tekstilkombinatet – går konkurs (avsnitt 6). Uro brer seg mellom dei som er direkte råka, men elles ser folk ut til å halde fram med liva sine som om ingenting særskilt hadde  hendt.
          Fredagen (avsnitt 8) vert heile byen vitne til at den populære radioreporteren Rudolf Steiner finn 13 år gamle Malin Meyer blødande på golvet i den verna verksemda "Cosy Lamps". Ho døyr for open mikrofon. Dei siste orda hennar var ".... har ikkje gjort...."  Det ligg ein pistol på bordet ved sida av henne.
          Den om lag 30 år gamle Linda Dahlin Loe reagerer svært sterkt på det ho høyrer på radioen. Ho har sjølv mista eit barn i ei valdshending, og ho har vore på flukt fra mannen som har truga med at han vil drepe henne og dottera Ingrid.  Saman med kollegaen  Faduumo Awale Samakab går Linda til drapsstaden. På vegen dit kjem det fram at Faduumo og har fått reaktivert traumatiske valdsminner. Dei to kvinnene knytter seg etter kvart nært til kvarandre. Trongen til å vite driv dei inn i eit slags privat etterforskingsarbeid. 

Avsnitt 9-13:
          Fram til avsnitt 8 ser det ut til at dei to forteljarane fortel om ting som ikkje hadde  noko med kvarandre å gjere. Men då Malin døydde, synte det seg snart at ho likna sterkt på karakteren "Lolita" som bloggaren tok til å skrive om  alt i avsnitt 3. Den morgonen då ho vart skoten, skreiv bloggaren at ho var "dødsdømd" og at Bakken skal opne seg og sluke Lolita rett framfor auga våre.”
          Me får berre høyre om ein person som les bloggane, det er bibliotekaren Eva Trotto Moe. Ho ser ikkje noko merkeleg i samantreffet, for  det er litteraturen som er viktig for henne. Ho tykkjer det er interessant når Passasjer 81 skriv om seg sjølv at han vil vere "ein som ser, ein som skjønar seg på folk, som betraktar dei, samlar informasjon om dei og testar dei utan at dei merkar det."   Kva som ellers hender av trivialitet eller kriminalitet har ho ikkje noko med. 
          I avsnitt 12 går Passasjer 81 djupare inn i sin kunstfilosofi, medan avsnitt 13 handlar om Linda, Faduumo og Ingrid sine erfaringar med vald og valdsmenn. Dei diskuterer seg fram til at styrken til menn som meiner dei er i sin rett til å drepe er kombinasjonen av blendande styrke og emne til å vekke omsorgstrong og medkjensle. Dei tre kvinnene bestemmer seg for at det er farlegare å være redd og passiv enn modig og handlande. 

Avsnitt 14-18
          I avsnitt 14 vert Reinhardt Skjetne introdusert. Han er travelt opptatt med å studere ein gamal teori om at "Israels tapte stammar" er stamfedrane til dei kvite europearane, og at det såleis fins belegg i Bibelen for at nordeuropearane er Guds utvalde folk som har rett til å styre over andre. Teksten avslører at han kjem til å bli mordar. 
          Linda rømer frå arbeidet i Sentrumsforeininga då Kent Karlsen dukkar opp der. Det kjem fram at det er han som har truga henne. I avsnitt 15. søker ho nytt arbeid i reingeringsverksemda AS Reint & rimeleg. Utanfor treff ho Mehmet Habini - som også er introdusert tidlegare av bloggaren Passasjer 81. I avsnitt 16 vert det klart at Kent Karlsen no veit om at Linda og Ingrid er komne attende til byen. 
          I avsnitt 17 handlar morgonbloggen om "Mama Harjet" og Mehmet Habini, medan "eg" fortel om Linda sitt fyrste møte med den psykisk utviklingshemma Arnt Helge, der det tydeleg kjem fram at han hugsar drapet på Malin Meyer og at han er god til å kjenne att andlet på bilete. Det er "berre" å finne eit bilete av mordaren - så vil Arnt Helge kunne avsløre han. Linda inviterer Mehmet til å drøfte saka med henne og Faduumo.
         I avsnitt 18 vert det heilt tydeleg at Linda er på den same bussen som Passasjer 81 fortel om, Politikaren "Elvis" og kommunikasjonsrådgjevaren "Lady Raud" diskuterer med "Alvarez" om mordet på Malin Meyer. Dei er sterkt usamde. Om kvelden kjem Faduumo og Mehmet. Ingrid har funne ut at den biologiske faren til Malin ikkje visste om henne. Dei lovar kvarandre å arbeide saman for å finne ut meir om drapet på Malin - og å drive han som drap Linda sin son ut av byen att. 

Avsnitt 19-22
          Om torsdagen – den 11. dagen i månaden – vert Angelique Fuglesang, ho som Passasjer 81 har skrive om og kalla ”Mama Harjet” funnen død på arbeidsplassen sin. Linda vert kalla inn til avhøyr der ho vert avkrevd forklaring på kvifor ho gjekk til Cosy Lamps då Malin Meyer var drepen, og kvifor ho etter det gjekk til AS Reint & Rimeleg kort før det nye drapet.  I morgonbloggen den same dagen skriv Passasjer 81: ”Eg veit jo kvifor Mama Harjet ikkje er her”….
           Om ettermiddagen er politikaren (som  Passasjer 81 kallar ”Elvis”) opprørt av di Riksmedia har spurd han om dei to drapa syner at byen er ekstra farleg. Han og partiet som styrer ser på Riksmedia si innblanding som eit åtak på byen. Saman med Sentrumsforeininga og Kent Karlsen set dei i verk førebuingar av eit "spontant folkemøte" som skal svare på dette åtaket. Dei ber Mehmet Habini om å tale der for å syne at også innvandrarar står saman med fleirtalet i byen. Linda vil gjere opptak av Mehmet sin tale - men brått kjem Kent Karlsen inn på henne bakfrå og kviskrar i øyret hennar at han veit kor ho bur, at ho ikkje skal få øydelegge meir for han og at han vil drepe henne om ikkje ho reiser vekk frå byen att. Linda publiserer opptaket på Facebook, og ber alle vener melde frå om dei ser han nærme seg henne. Mehmet får greie på at pistolane som vart brukte i dei to drapa var av same merke med serienummer etter kvarandre. 

Persongalleriet:
          Der er eit stort persongalleri. For å lette på oversynet har eg laga undersider med sitat frå introduseringa av dei ulike karakterane. I PC/Mac og IPad-versjonane finn du peikarar i margen til høgre. Den fell bort i mobilversjonen, difor tek eg dei opp att her (inaktive peikarar viser til karakterar som enno ikkje er introduserte):

Forteljaren - ein betraktar


Passasjer 81 - anonym bloggar

Eva Trotto Moe - bibliotekar

Kent Karlsen - forretningsmann

Rudolf Steiner - journalist

Linda Dahlin Loe - kontorassistent

Faadumo Awale Samakab - kontorass.

Espen Loe - bror til Linda

Ivor Iveland - verktøyforvaltar / bloggar

Irene Guri Andersen Halvorsen - litteraturvitar og politi

Malin Meyer - skuleelev

Ingrid Dahlin Loe - skuleelev

Reinhardt Skjetne - privatforskar / bloggar

Mehmet Habini - reingjeringsarbeidar

Angelique Fuglesang - forretningsdrivande


Mark S. Mekhar - politi

Margrethe Obstaclevic - skuleelev

Sheila Hasina - kontorassistent

Noreen - farmasøyt

Liana - musikar

Olave Mario de la Polvora - morsmålslærar

Carmen - reingjeringsarbeidar, kona til Olave


Nye avsnitt måndag,  onsdag og fredag.  

Tilbakemeldingar: